داروها-کاتاراکت

  • BetDrop||||83||||داروها-کاتاراکت

Cannot find table 0.

مشاوره در مسائل چشم پزشکی:

نام و نام خانوادگی درخواست کننده:*

اگر نزد ما پرونده دارید شماره پرونده

شماره تلفن همراه(موبایل):*

شماره تلفن ثابت:*

آدرس ایمیل:*

مورد مشاوره را با همه اطلاعات مفید و کوتاه بیان کنید:*

میتوانید از عکسها و آزمایش ها یا هرنوع مدرک تشخیصی که قبلا انجام داده اید٬عکس گرفته و در اینجا آپلود و ارسال نمائید