چشم پزشکی کودکان
پرینت
Cannot find table 0.

تعییر زمانی وقتهای اسفند ۹۸ به بهار ۹۹ را در اینجا ببینید.
جابجایی وقت بیماران محترم که قبلاً برای اسفند ۹۸ وقت معاینه گرفته بودند. 
این وقت ها به فروردین ۹۹، طبق جدول زیر منتقل و مراتب بوسیله sms به اطلاع عزیزان رسیده است.
لطفا مراجعین محترم در روزی که در پیغام نوشتاری تلفن همراه تعیین شده در مطب باشند. ساعت حضور شما در روز مراجعه، همان ساعتی که قبلا تعیین وقت کرده بودید خواهد بود. این زمان ساعت مراجعه شما به مطب است و معاینه ممکن است با تاخیر صورت گیرد. با سپاس از شکیبایی و همیاری شما.


وقتهای روز شنبه       ۹۸/۱۲/۰۳     موکول به      روز یکشنبه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
               
 وقتهای روز یکشنبه       ۹۸/۱۲/۰۴      موکول به      روز سه شنبه       ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
               
 وقتهای سه شنبه    ۹۸/۱۲/۰۶   موکول به    روز چهارشنبه   ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

             
وقتهای چهارشنبه    ۹۸/۱۲/۰۷   موکول به    روز شنبه  ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
               
وقتهای روز شنبه          ۹۸/۱۲/۱۰       موکول به       روز یکشنبه          ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
               
وقتهای روز یکشنبه   ۹۸/۱۲/۱۱    موکول به    روزسه شنبه   ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ 
               
وقتهای روزسه شنبه   ۹۸/۱۲/۱۳   موکول به   روز چهارشنبه  ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ 
               
وقتهای روز چهارشنبه   ۹۸/۱۲/۱۴    موکول به    روز شنبه  ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 
               
وقتهای روز شنبه          ۹۸/۱۲/۱۷        موکول به       روز یکشنبه        ۱۳۹۹/۰۱/۳۱  
               
وقتهای دوشنبه     ۹۸/۱۲/۱۹    موکول به    روز یکشنبه  ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ 
               
وقتهای روز سه شنبه   ۹۸/۱۲/۲۰    موکول به    روزسه شنبه  ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ 

             
وقتهای روز چهارشنبه    ۹۸/۱۲/۲۱    موکول به    روز چهارشنبه  ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ 
               
وقتهای روز شنبه   ۹۸/۱۲/۲۴    موکول به    روز شنبه  ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ 
               
وقتهای روز یکشنبه    ۹۸/۱۲/۲۵    موکول به    روز یکشنبه  ۱۳۹۹/۰۲/۰۷