Cannot find table 0.

انتقاد و پیشنهاد شما

نام و نام خانوادگی*

تمام مطالبی که در این پرسشنامه مینویسید٬ فقط توسط مدیر بررسی میشود.

نظز شما در باره کدامیک از این موارد است؟


اشکالاتی که دیدید:

میتوانید از موارد بالا٬ چند مورد را انتخاب و در باره آنها نظر و انتقاد و پیشنهاد اصلاحی خود را مرقوم فرمائید. ما از اظهار نظر شما استقبال میکنیم. با سپاس.

نظر اصلاحی که دارید:*

شماره پرونده*

اگر هنوز نزد ما پرونده ندارید لطفاً عدد صفر بگذارید

لطفا شماره تلفن همراه(موبایل) خودتان را برای امکان پاسخگوئی تلفنی در اینجا مرقوم فرمائید. با سپاس*

اگر مایلید پاسخی دریافت کنید لطفا آدرس ایمیل (email) خود را در اینحا بنویسید

در اینجا میتوانید فایل یا عکس برایمان آپلود کنید

لطفا در این کادر چیزی ننویسید.

در مورد روش جدید وقت دهی مطب

نام و نام خانوادگی*

شماره پرونده:*

اگر در مطب ما پرونده ندارید٬ عدد صفر(۰) را وارد کنید.

بازخورد شما به روش وقت دهی جدید (الکترونیکی) چیست؟


نحوه وقت دهی سامانه جدید نوبت دهی با تلفن٬در مقایسه با سالهای پیش چگونه است؟


سایت اینترنتی را که همه وقتهای آزاد قابل دیدن و انتخاب است چگونه می بینید؟


اگر برای بهتر شدن "گرفتن وقت از سایت نظری دارید٬ مرقوم فرمائید.

اگر در پرسش قبل٬ مورد دوم را انتخاب کرده اید٬ حتما نظر خود را در این کادر بنویسید.

از گرفتن وقت با ایمیل رضایت داشتید؟


کدام روش را برای گرفتن وقت مطب ترجیح میدهید؟


برخورد پرسنل مطب چگونه است؟


اگر پاسخ شما به پرسش بالا منفی است٬ لطفامورد ناپسند برخورد با شما را شرح دهید. با تشکر

زمان تامل در اتاق انتظار چگونه است؟


اگر مایلید پاسخی از ما دریافت کنید٬ لطفا آدرس ایمیل خود را در اینجا بنویسید:

در نوشتن آدرس دقت نمائید زیرا با تایپ اشتباه پاسخ ما را دریافت نخواهید کرد.

لطفا در این کادر چیزی ننویسید.