پرینت
Cannot find table 0.

مراکز آموزشی

  • ورودی دانشگاه تهران||||121||||برای یادگارها
  • Tehran Medical School||||130||||برای یادگارها
  • سردر بیمارستان شهداء||||122||||برای یادگارها
  • ساختمان اصلی بیمارستان شهداء||||123||||برای یادگارها
  • Entrance of Washington Hospital Center_1||||124||||برای یادگارها
  • Washington Hospital Center_2||||125||||برای یادگارها
  • Children's Hosp. Wash.,DC||||126||||برای یادگارها
  • Children's Hosp. Washington DC||||127||||برای یادگارها
  • Torfeh Hospital, Tehran||||129||||برای یادگارها