موارد چشمی معافیت پزشکی ۱۳۹۶

بيماري هاي چشم و عوارض بينائي بيماري هاي چشم و عوارض بينائي
 بند 1: هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل : هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل : (هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم ، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد.) (هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم ، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد.) الف) هيپرمتروپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم الف) هيپرمتروپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم ب) هيپرمتروپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي ب) هيپرمتروپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي
بند 2: ميوپي با سيكلوپلژي کامل : ميوپي با سيكلوپلژي کامل : (ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد.) (ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد.) الف)ميوپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم الف)ميوپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم: معاف دائم ب)ميوپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي ب)ميوپي از 3 تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي از 3 تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي
بند 3: آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل : آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل : (درآستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد) (درآستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد) الف) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 5 ديوپتر يک چشم : معاف دائم الف) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 5 ديوپتر يک چشم : معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 7 ديوپتر يک چشم: معاف دائم تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 7 ديوپتر يک چشم: معاف دائم ب) آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا 5 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي ب) آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا 5 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا7 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي تبصره: براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط از3 تا7 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي
بند 4: فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا دراثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينائي (ديدكمتر از 10/1 و يا ميدان بينايي كمتر از 10 درجه) باشد : معاف دائم فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا دراثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينائي (ديدكمتر از 10/1 و يا ميدان بينايي كمتر از 10 درجه) باشد : معاف دائم
بند 5: اورام ملتحمه فصلي شديد : معاف از خدمات رزمي اورام ملتحمه فصلي شديد : معاف از خدمات رزمي
بند 6: بيماريهاي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون ، گزروزيس ، آنتروپيون واكتروپيون : بيماريهاي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون ، گزروزيس ، آنتروپيون واكتروپيون : الف) در دو چشم : معاف دائم ب ) در يك چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 7: ناخنك پيشرفته كه تامركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غير مسلّح ديده شود : الف ) در دو چشم با اختلال در ميدان بينايي : معاف دائم تبصره: دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 8: لك مركزي قرنيه: الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد (لك وسيع در موقعي است كه بيش از3 ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) : معاف دائم ب) در موارد خفيف تر : معاف از خدمات رزمي
بند 9: كراتيت هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم بااختلال در ديد : معاف دائم
بند 10: كلوبوم مادرزادي مردمك : الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين ) : معاف دائم ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) : معاف از خدمات رزمي
بند 11: ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد : معاف دائم
بند 12: اكلوزيون وسيكلوزيون كامل مردمك يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 13: ايريدكتومي يا ايريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي : الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه يا عدسي توأم باشد : معاف دائم ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توأم نباشد : معاف از خدمات رزمي
بند 14: كاتاراكت مادرزادي ، ضربه اي ، متابوليك وكاتاراكت عمل شده : معاف دائم تبصره: در صورتيكه بعداز عمل اختلال ديد ايجاد نكرده باشد ، ‌براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي
بند 15: كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در رتينوسكوپي نمي نمايد : معاف از خدمات رزمي
بند 16: كدورت شديد زجاجيه يك يا دو چشم به علت بيماريهاي زمينه اي يا تروما : معاف دائم
بند 17: كوريورتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 18: رتينيت پيگمانتوزا يا رتينيتهاي غير پيگمانتوزا يا آلبينيسم : معاف دائم
بند 19: دژنرسانسهاي شبكيه و شب كوري به شرط اثبات توسط ERG : الف)با افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي : معاف دائم ب) كمتر از نصف ولتاژ : معاف از خدمات رزمي تبصره: درخصوص شب كوري يا کور رنگي براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف از خدمات رزمي
بند 20: لوكساسيون كامل ياناقص عدسي يالنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم : معاف دائم
بند 21: انفصال شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علّت يك يا دو چشم : معاف دائم بند 22: آمبولي شريان شاخه اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 23: بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي ، هيپوپلازي ، سوختگي ، سوراخ ماكولا، يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا واسكارماكولا و آتروفي عصب باصره : معاف دائم بند 24: ميكروفتالمي يا بوفتالمي يك يا دو چشم با اختلال بينايي يا کراهت منظر : معاف دائم
بند 25: اگزوفتالمي هاي تومورال يا ضربان دار بعلت بيماريهاي سيستميك يا عروقي يك يا دو چشم : معاف دائم
بند 26: فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد به شرطي كه اختلال ديد ايجاد كرده باشد : الف) در دو چشم : معاف دائم ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 27: افتادگي دائمي پلك ( در هر يك از چشمها ) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد : الف) در دو چشم : معاف دائم ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 28: استرابيسم : معاف از خدمات رزمي
بند 29: نيستاگموس دائمي و مشهود : معاف دائم
بند 30: گلوكوم با اثبات توسط تستهاي پاراكلينيك معاف دائم.
بند 31: اجسام خارجي داخل كره چشم غير قابل جراحي همراه با اختلال بينايي : معاف دائم
بند 32: پيوند قرنيه : معاف دائم
بند 33: كراتوكونوس با تأييد يافته هاي پارا کلينيک از جمله orb scan يا پنتا کم يا توپوگرافي قرنيه : الف) درصورتيكه با كراتومتري قابل اندازه گيري نباشد : معاف دائم ب) در صورتيكه عارضة واضح قرنيه و اختلال ديد ايجاد كرده باشد : معاف دائم ج) در بقيه موارد : معاف از خدمات رزمي
بند 34: تومورهاي خوش خيم به هر صورت : معاف از خدمات رزمي
بند 35: آمبليوپي يك چشم يا دو چشم : معاف از خدمات رزمي
بند 36: خشكي چشم ها به علت بيماريهاي سيستميك و مزمن : معاف از خدمات رزمي بند 37: مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين
بند 38: ساير بيماريها : الف) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته دوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي ب) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2 آيين نامه مي باشند : شش ماه معاف موقت ج) ساير بيماريهاي موضوع اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دائم